• O spoločnosti


    Spoločnosť PMTS, s.r.o. bola založená v rok 2009. Svoju činnosť zameriava na oblasť civilného letectva, ktorá tvorí jej "core business", pričom hlavným predmetom činnosti je vykonávanie TECHNICKO-MANAŽÉRSKYCH ČINNOSTI A PORADENSTVA V PROSPECH LETECKÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV, ÚDRŽBOVÉ ORGANIZÁCIE A VÝROBNE ORGANIZÁCIE CIVILNÉHO LETECTVA, poskytovanie poradenstva v oblasti systému kvality a systému riadenia bezpečnosti.
    Spoločnosť poskytuje technické poradenstvo a podporu v prospech riešení, ktorých predmetom je využitie optickej monitorovacej techniky pri využití dronov.

Partner

ATG

SLUŽby

Projektové a manažérske činnosti


Poradenstvo a príprava organizácie na prvé schválenie podľa požiadaviek:

- Časti 145 a/alebo Časti CAMO a Časti CAO Nariadenia komisie (EÚ) č. 1321/2014 o zachovaní letovej spôsobilosti    lietadiela výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností
- ČASŤi 21 Osvedčovanie lietadla a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení a projekčných a výrobných organizácií, PODČASŤ G –    POVOLENIE ORGANIZÁCIE NA VÝROBU


V procese prípravy organizácie je:

- poskytovaná asistencia pri identifikácii stupňa jej aktuálnej spôsobilosti, nastavení a implementácie interných procesov organizácie    vo väzbe na požiadavky Nariadenia
- vykonanie prípravného-modelovaného auditu pred podaním žiadosti o prvé vydanie povolenia príslušným úradom.
- spracovanie dokumentácie - príručky organizácie
- poskytované sú externé služby audítora systému kvality organizácie

Kurzy civilnÉho letectva


Skúsení inštruktori, ktorí absolvovali odborný aj praktický výcvik akceptovaný medzinárodnými organizáciami Vám poskytnú podrobné vysvetlenie požiadaviek a analýzu stávajúceho regulovaného prostredia, ako aj informácie a výklad najnovších zmien predpisov a trendov v tejto oblasti.

Dokážeme byť flexibilní pri napĺňaní potrieb zákazníka. Spoločnosť vie dodať kurzy komponované presne na mieru odpovedajúcu potrebám zákazníka, aj v mieste jeho pôsobenia, pri zachovaní požadovaného odborného štandardu.

Typy Kurzov

Časť M podčasť G

Hlavným cieľom školenia je umožniť úplné porozumenie požiadavkám stanovených časťou M v oblasti riadenia zachovania letovej spôsobilosti, vytváraniu vzťahu s údržbovou organizáciou a úlohami overovania letovej spôsobilosti tak, aby vlastník/prevádzkovateľ lietadla vykonával svoju činnosť v úplnom súlade s požiadavkami regulovaného prostredia. Tento kurz je určený pre vlastníkov/prevádzkovateľov lietadiel, pre vedúcich zamestnancov v organizácii riadiacej zachovanie letovej spôsobilosti, manažérov kvality, personál na overenie letovej spôsobilosti, zamestnancov NAA.

Časť 145

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom celkový prehľad Časti 145 s podrobným vysvetlením významu znenia jednotlivých ustanovení, s uvedením praktických príkladov implementácie Časti 145. Vysvetlené sú vzťahy medzi zmluvnými organizáciami, subdodávateľmi a dodávateľmi služieb súvisiacich s činnosťou údržbovej organizácie, a zodpovednosti organizácie schválenej podľa Časti 145 a organizácie schválenej podľa Časti M Podčasť G. Cieľové skupiny: Tento kurz je určený najmä pre prevádzkovateľov lietadiel pôsobiacich v obchodnej leteckej doprave, riadiacich zamestnancov organizácie údržby v súlade s Časťou 145 a s Časťou M Podčasť G, manažérov kvality, osvedčujúci personál, zamestnancov NAA.

Časť M podčasť F

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom celkový prehľad Časti M podčasti F s podrobným vysvetlením významu znenia jednotlivých ustanovení, S využITIM DEMONšTRÁCIE PRAKTICKÝCH PRÍKLADOV implementácie Časti M Podčasť F. Súčasťou kurzu je aj priblíženie jednotlivých vzťahov medzi zmluvnými organizáciami, subdodávateľmi a dodávateľmi služieb súvisiacich s činnosťou údržbovej organizácie. Detailne sú vysvetlené zodpovednosti organizácie schválenej podľa Časti M Podčasti F a organizácie schválenej podľa Časti M. Podčasť G Cieľové skupiny: Tento kurz je určený najmä pre vlastníkov/prevádzkovateľov lietadiel pôsobiacich v privátne sfére a všeobecnom letectve, riadiacich zamestnancov organizácie údržby v súlade s Časťou M Podčasť F a Podčasť G, manažérov kvality, osvedčujúci personál, zamestnancov NAA.

Kontakt

  • Obchodné meno: PMTS, s. r. o.
  • Sídlo: Pod Juhom 7657/52
  •            Trenčín 911 01
  •            Slovenská republika